Statut

STATUT
FUNDACJI KRAKOWSKA GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizacja nosi nazwę Fundacja Krakowska Grupa Wsparcia dla Rodziców, w dalszych postanowieniach statutu zwaną Fundacją.
2. Fundacja została utworzona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwona Cyz – Hejmo kancelaria Notarialna, Notariusze – Spółka Cywilna ul. Grunwaldzka 13, 34-524 Kraków, NIP 676-001-25-49, Repetytorium A nr 33/2015, dnia 5.01.2015 r.
3. Fundacja ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Fundacji.
4. Symbol i nazwa Fundacji podlegają ochronie prawnej i autorskiej.
5. Siedzibą Fundacji jest Kraków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
6. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
7. Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
8. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
9. Działalność Fundacji oparta jest na pracy Zarządu, Rady Fundacji oraz wolontariuszy KGWdR. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
10. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Fundacji jest: wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnoletnich w sferze zabezpieczenia potrzeb tychże rodziców i opiekunów oraz ich podopiecznych przez wspomaganie realizacji ich praw do godnego i dającego szansę rozwoju osobistego i zawodowego życia.
2. Fundacja swe cele realizuje poprzez wspieranie beneficjentów działaniami nieodpłatnymi:
a) wspieranie w sytuacjach kryzysowych takich jak choroba, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, problemy osobiste lub wychowawcze,
b) tworzenie grup wsparcia i cyklu spotkań z osobami zawodowo pracującymi w sferze pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, kryzysowej, pedagogicznej, prawnej,
c) współpraca, pośrednictwo lub obecność przy kontaktach z państwowymi lub samorządowymi i działającymi w sferze ngo urzędnikami i działaczami oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami,
d) medialne akcje wspierające prawa beneficjentów, występowanie z inicjatywami ustawodawczymi związanymi z celami działania Fundacji,
e) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
f) ochrona i promocja zdrowia,
g) polepszanie warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych i poza nimi,
h) promocja i wspieranie wolontariatu, w szczególności praktyk studenckich,
i) udzielanie wsparcia moralnego, materialnego i prawnego beneficjentom działań,
j) warsztaty dla rodziców, opiekunów, nauczycieli,
k) organizację zajęć dla dzieci i młodzieży,
l) organizację imprez dla dzieci,
m) szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja, seminaria, itp.,
n) festyny, koncerty, wystawy i inne imprezy kulturalne, odczyty, kiermasze, aukcje i sprzedaż w tym internetowa,
o) usługa w zakresie PR i socjal media.
3. Fundacja realizuje swoje cele przez działalność odpłatną:
a) wspieranie w sytuacjach kryzysowych takich jak choroba, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, problemy osobiste lub wychowawcze,
b) tworzenie grup wsparcia i cyklu spotkań z osobami zawodowo pracującymi w sferze pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, kryzysowej, pedagogicznej, prawnej,
c) pośrednictwo lub obecność przy kontaktach z państwowymi lub samorządowymi i działającymi w sferze ngo urzędnikami i działaczami oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami,
d) medialne akcje wspierające prawa beneficjentów, występowanie z inicjatywami ustawodawczymi związanymi z celami działania Fundacji,
e) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
f) ochrona i promocja zdrowia,
g) polepszanie warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych i poza nimi,
h) promocja i wspieranie wolontariatu, w szczególności praktyk studenckich,
i) udzielanie wsparcia moralnego, materialnego i prawnego beneficjentom działań,
j) warsztaty dla rodziców, opiekunów, nauczycieli,
k) organizację zajęć dla dzieci i młodzieży,
l) organizację imprez dla dzieci,
m) szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja, seminaria, itp.,
n) festyny, koncerty, wystawy i inne imprezy kulturalne, odczyty, kiermasze, aukcje i sprzedaż w tym internetowa,
o) usługa w zakresie PR i socjal media.
ROZDZIAŁ III
WŁADZE FUNDACJI

A. Zarząd Fundacji

1. Władzami Fundacji jest Zarząd nadzorowany przez Radę. Wkład Fundatorów to kwota 2000 zł (dwa tysiące zł), na co składa się kwota 1000 zł (tysiąc zł) oraz majątek wartości 1000 zł (tysiąc zł).
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 – 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych na trzyletnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy łącznie. Organem właściwym do powoływania i odwoływania kolejnych członków Zarządu jest Rada Fundacji.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji, brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji, utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu),
e) organem właściwym do stwierdzenia powyższych okoliczności jest Rada Fundacji.
6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.
7. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie finansowe i z działalności, nie później niż rok od daty ostatniego sprawozdania.
B. Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Funkcje członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencje.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji, brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji, utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
8. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wysokość kwoty ustalają Fundatorzy łącznie.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Majątek Fundacji powstaje z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i ofiarności publicznej,
c) działalności statutowej odpłatnej,
d) z grantów Unii Europejskiej i innych ośrodków rządowych i pozarządowych,
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Fundacji oraz w kasie Fundacji.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.
6. Do zawierania umów cywilno-prawnych, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych do 5000 zł wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Powyżej tej kwoty wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie.
7. Dochód z działalności Fundacji jest przeznaczany na działalność statutową Fundacji.
ROZDZIAŁ V
W CELU PRZEJRZYSTOŚCI W FUNDACJI ZABRANIA SIĘ

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub organizacją społeczną dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.
6. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
7. Po rezygnacji lub śmierci członków zarządu działalność fundacji może kontynuować Rada do czasu ustanowienia nowego Zarządu.
8. Statut wchodzi w życie w momencie zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze